Mededelingen bestuur

Tijdens de jaarvergadering Volkstuinvereniging op

19 April 2023 is het bestuur gekozen:

Samenstelling bestuur

Voorzitter: Fred Lam

Bestuurslid: Theo Frederiks

Bestuurslid: Roos Verhaak

Contact met bestuur via de e-mail zie elders op deze site. ( zie contact)

jaarvergadering 17 januari 2024

  • jaarverslagen: . Zie bijlage 1

Bijlage 1 :

Jaarverslag 2023

Voor de verschillende complexen en de Vierjaargetijden was het invullen van het beheer voor de parken een punt van zorg. Voor de Pluvierstraat was het afgelopen kalenderjaar een jaar met een nieuwe beheerder: Paul Hendriks was bereid om het beheer te gaan voeren en kon in de loop van het jaar het bestuur meedelen dat hij twee medetuinders bereid had gevonden de functie samen met hem te gaan uitvoeren. Theo Hendriks en Charlie van der Linde zijn enthousiast begonnen. Problemen met de waterpomp zijn inmiddels opgelost.

Op de Hofsedam is onder leiding van Bert Lintsen samen met de twee medebeheerders Wim van Rossum en Tiny Fleuren opnieuw een grote schoonmaak van verwaarloosde tuinen gerealiseerd

Op de Vormerseweg hebben beheerders Ad Bakker, Wim Hendriks en PeterOostdijk aan het eind van het jaar wegens verhuizing afscheid genomen van Renede Jong 

De Meerdreef heeft afscheid genomen van Herman van der Mee als beheerder en het team bestaat nu uit Ans Sturkenboom, Jan de Haan en Fred Lam. Er zijn helaas ook dit jaar weer een fors aantal tuinen door hen wegens niet goed achter laten van de huurders fors bewerkt.

Het bestuur heeft begin van het jaar uiteindelijk alle benodigde papieren kunnen rondkrijgen om goed te gaan werken(het heeft eindeloos geduurd voordat de Kamer van Koophandel en dus ook de bank het papiercircuit had afgerond). Het bestuur heeft een 6 tal keren slagvaardig en plezierig kunnen overleggen en is blij dat de statuten zijn gepasseerd. Inmiddels heeft het bestuur ook aanbevelingen gedaan om het Huishoudelijk Reglement te gaan actualiseren ( dit wordt op de komende ALV op de agenda geplaatst.). Het bestuur heeft uitgebreid overleg gehad met de beheerders naar aanleiding van heel vervelende uitingen aan het adres van enkele beheerders omtrent het niet goed achterlaten van de opgezegde tuin. De beheerders constateren een verandering in mentaliteit die ook in de samenleving aanwezig is.  Dit heeft gerealiseerd in een aantal aanbevelingen die over maatregelen die genomen moeten worden over de hoogte van de huur en zekere over de hoogte van de borgstelling en de terugbetaling hiervan. Het is niet langer te verkopen dat beheerders dagenlang in touw moeten zijn om de tuin weer verhuurklaar te maken en de achtergelaten rommel af te voeren.

Het bestuur heeft geen grote investeringen hoeven te doen en voorziet die ook niet. Wel is het niet uitgesloten om de huren wat aan te passen ivm de huidige prijsstijgingen. In een eerdere ALV was gelukkig al toestemming verleend om de huren zonodig met de inflatiecorrecte aan te passen. Het bestuur hoopt komend jaar te kunnen uitbreiden met een penningmeester en misschien zelfs wel een nieuw algemeen bestuurslid.

BIJLAGE II. VOORSTELLEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT:

(Voor de volledige versie van het huishoudelijk reglement zie item: TUINREGELS. of bij algemene informatie te downloaden)

Wijzigingen/aanvullingen in het HHR,  voorgesteld op de ALV 17 Januari 2024

Art 1: ​Nieuwe leden toevoegen: (uitsluitend zij die woonachtig zijn in de Gemeente Wijchen)

Toevoegen: .. en kan de nieuwe tuinder het betrokkentuincomplex pas betreden nadat de borg, het lidmaatschapsgeld, de huur en de eventuele kosten van de sleutel van het tuincomplex door de penningmeester zijn ontvangen

Art 4:​Toevoegen laatste zin: Deze gedragsregels gelden ook voor de medetuinders.

Art 5 lid 3: na 3e zin toevoegen: heeft toegang tot de Ledenvergadering, maar bezit geen stemrecht.

Na laatste zin toevoegen: … en eindigt automatisch het lidmaatschap van de vereniging. Een medetuinder kan wel tegenborgkosten een extra sleutel van het complex krijgen.

Art 8:  ​Zin toevoegen: Indien er een watervoorziening door de vereniging is aangelegd waarbij ook een elektriciteitsaansluiting is vereist, geldt dat men de watervoorziening in gelijke mate met medetuinders aan kan zetten, maar dat men niet continu de tuin mag bevloeien. Er dient dus altijd een tuinder tijdens jet sproeien aanwezig te zijn.

Art 12 lid 7: toevoegen:…. En is gehouden aan de voorschriften genoemd in onderstaand art 12 lid 8.

Art. 15 lid 2: toevoegen. Alle dan nog aanwezige eigendommen komen dan toe aan de vereniging.

Art. 16 lid 5: toevoegen:.. van de bovenstaande regels….

Art. 20: datumbekendmaking regelement wijzigen in 20 februari 2024

Slotartikel: zin toevoegen: Per complex kunnen meerdere beheerders zijn. In dat geval is door het bestuur een van hen als coördinator aangewezen.